Všeobecné obchodní podmínky produktu „Odborné prověření nemovitosti“

Všeobecné obchodní podmínky můžete stáhnout zde.

Všeobecné obchodní podmínky produktu „Odborné prověření nemovitosti“

podle § 1751 odst. 1 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

1.  Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Nemoinspekt s.r.o., IČO: 29060796, se sídlem: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „Zhotovitel“) za účelem úpravy vztahů s e svými zákazníky, zejména realitními makléři, v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podmínky“).

1.2 Zhotovitel je právnickou osobou podnikající v oblasti technické inspekce nemovitostí. 

2.  Definice některých pojmů

2.1 „Objednatel“: fyzická podnikající či právnická osoba, která objednala Službu.

2.2 „Dílo“ nebo „Služba“: služba odborného prověření nemovitosti, která obsahuje provedení neinvazivní technické inspekce nemovitosti či poskytnutí poradenských služeb ve smluveném rozsahu a soupis elektronické zprávy o stavu nemovitosti doplněné o fotodokumentaci závad v případě jejich zjištění ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

2.3 „Smlouva“: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž obsah se řídí smlouvou či objednávkou uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a těmito Podmínkami. Ze Smlouvy plyne Zhotoviteli závazek provést Dílo a Objednateli závazek Dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním Podmínek přednost.

3.  Uzavření smlouvy

3.1   Smlouva může být uzavřena ústně či písemně.

3.2 Je-li Smlouva uzavřena písemně, je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy či objednávky Objednatelem a Zhotovitelem. Je-li Smlouva uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Objednatele ze strany Zhotovitele.

4.  Cena a splatnost

4.1   Výše ceny se řídí platným ceníkem zveřejněným na internetových stránkách Zhotovitele a rozsahem objednaných služeb.

4.2 Cena uvedená v ceníku je konečná a zahrnuje veškeré provize, daně a poplatky, není-li v ceníku uvedeno jinak.

4.3 Zhotovitel je plátcem DPH.

4.4 Cena je splatná do 14 dnů od doručení vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem předání Díla Objednateli. Objednatel je povinen zaplatit cenu na účet Zhotovitele.

4.5 V případě prodlení se zaplacením delším než 10 dní vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.  Další povinnosti Zhotovitele

5.1 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy. Výjimku tvoří listinné podklady týkající se posuzované nemovitosti. Za úplnost poskytnutí těchto listin odpovídá Objednatel.

5.2 Zhotovitel není povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

5.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně svých kontaktních údajů.

5.4 Zhotovitel se zavazuje nepředávat bezdůvodně jakékoli informace o Díle jakékoli třetí osobě.

6.  Další povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost vyplývající ze Smlouvy nebo Zhotovitelem odůvodněně požadovanou, a to zejména:

 • umožnit či zajistit Zhotoviteli zákonný přístup do nemovitosti, která je předmětem inspekce či posouzení, a to i opakovaně,

 • dodat Zhotoviteli dostupné podklady k nemovitosti (zejména projektovou dokumentaci, u novostavby též dokumentaci skutečného provedení stavby, všechny dostupné revizní zprávy, případně prohlášení vlastníka nebo výpis z katastru nemovitostí),

 • zdržet se všeho, čím by bylo bráněno Zhotoviteli ve vytvoření Díla, a zajistit, aby se uvedeného zdrželi též uživatelé nemovitosti,

 • zajistit, aby v době výkonu činnosti Zhotovitele a v době bezprostředně navazující, byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v
  nemovitosti a tyto upozorněny na prováděnou činnost.

6.2 Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli nejpozději při uzavření Smlouvy úplné, pravdivé a správné informace týkající se zejména, nikoli však výlučně, nemovitosti, jeho záměrů s nemovitostí a bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou být významné pro plnění závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

6.3 Objednatel nemá právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu jeho provádění.

7.  Reklamace

7.1 Objednatel je povinen provést kontrolu Díla při předání Díla ze strany Zhotovitele Objednateli. Objednatel je v té souvislosti oprávněn vytknout vady provedeného Díla Zhotoviteli do 30 dní po jeho předání ze strany Zhotovitele Objednateli, a to písemně či e-mailem.

7.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dní od doručení reklamace reklamovanou činnost posoudit a sdělit stanovisko Objednateli.

8.  Odstoupení od smlouvy

8.1 Od Smlouvy lze odstoupit jen v případech stanovených zákonem, a/nebo Smlouvou, a/nebo těmito Podmínkami.

8.2 Zhotovitel má podle těchto Podmínek právo odstoupit:

 • neposkytl–li nebo neposkytuje–li Objednatel součinnost potřebnou k řádnému plnění této smlouvy, a nebo

 • nesložil-li Objednatel sjednanou zálohu,

 • porušuje–li Objednatel Smlouvu nepodstatným způsobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomuto
  mu Zhotovitelem poskytnuté,

 • porušuje–li Objednatel Smlouvu podstatným způsobem.

8.3 Objednatel má podle těchto Podmínek právo odstoupit:

 • porušuje–li Zhotovitel Smlouvu podstatným způsobem, a nebo

 • porušuje–li Zhotovitel Smlouvu nepodstatným způsobem a nesjedná–li nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomuto mu Objednatelem poskytnuté

8.4 Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména opakované neplnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, nebo hrubé jednorázové neplnění závazků dle Smlouvy a dále důvody uvedené v § 2002 ObčZ.

8.5 Odstoupením zanikají účinky Smlouvy od počátku. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Zhotovitele a Objednatele i po odstoupení od Smlouvy. Při odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo vyúčtovat si doposud provedenou činnost a má nárok na úhradu ceny za Dílo sníženou o to, co neprovedením Díla ušetřil.

10.  Společná a závěrečná ustanovení

10.1   Objednatel i Zhotovitel souhlasí, že veškerou komunikaci bude možné provádět i elektronicky, např. e-mailem. Za platně doručenou zprávu strany budou považovat i zprávu odeslanou na adresu fyzické osoby jednající za Objednatele.

10.3 Zhotovitel výslovně uvádí, že ačkoli v rámci Smlouvy provádí činnost, kterou Objednatel využívá jako součást plnění své informační povinnosti, která pro něj vůči jeho zákazníkům vyplývá z § 12 zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, Zhotovitel není v této souvislosti vůči zákazníkům Objednatele jakkoli odpovědný, neboť se na něj tento zákon v souvislosti se Službou prováděnou na základě Smlouvy nevztahuje.

10.4 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a před soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Zhotovitele.

10.5 Podmínky ochrany osobních údajů Objednatele jsou upraveny na www.nemoinspekt.sk/voprk

10.6 Tyto Podmínky jsou původně vydané v českém jazyce. V případě jejich překladu do jiných jazyků bude vždy závazná česká verze.

10.7 Tyto Podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od (1.1.2021.), přičemž jsou k dispozici v sídle Zhotovitele nebo elektronicky na www.nemoinspekt.sk/voprk. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto Podmínky dle svého uvážení aktualizovat. V takovém případě zveřejní oznámení o aktualizaci podmínek domovské webové stránce 30 dnů předem. V případě nepodstatných změn Podmínek po tomto období Objednatel potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že přijímají případné změny. V případě podstatné změny podmínek vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy.

10.8 Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu i bez souhlasu Objednatele.

10.9 Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

10.10 Otázky neupravené těmito podmínkami nebo Smlouvou se řídí všeobecnými právními předpisy České republiky.